ลำดับ

ไฟกะพริบ (ครั้ง)

ประเภท

จุดเสีย

วิธีการแก้ไข

หมายเหตุ

1

กะพริบต่อเนื่อง

เครื่องตัวใน

การสื่อสารของเครื่องในบ้าน/นอกบ้าน รับสัญญาณผิดพลาด

ตรวจสอบการต่อสายไฟผิดและความผิดพลาดในสัญญาณแบบอนุกรม

-

2

ดวงไฟทุกดวงกะพริบพร้อมกัน

เครื่องตัวใน

การติดตั้งบานเกร็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง

ตรวจสอบการติดตั้งบานเกร็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง

-

3

สัญญาณไฟ D.S. PLASMA กะพริบ

เครื่องตัวใน

การควบคุมแหล่งจ่ายไฟของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA

ตรวจสอบการทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASM

-

4

1

เครื่องตัวนอก

1. ระบบไฟฟ้าของเครื่องนอกบ้าน
2. เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน
3. ระบบควบคุมเครื่องนอกบ้าน

1.1 ต่อคอนเนคเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ใหม่
1.2 ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์
1.3 ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด
2. ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน
3. เปลี่ยนแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน

5

1

เครื่องตัวนอก

ความถี่ลดลงจากระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า

เครื่องปกติ แต่ควรตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจดูว่าแผ่นกรองของเครื่องในบ้านอุดตันหรือไม่
2. ตรวจดูว่าสารทำความเย็นหมดหรือไม่
3. ตรวจดูว่าการไหลเวียนอากาศในเครื่องในบ้าน/นอกบ้านครบวงจรหรือไม่

เครื่องนอกบ้านทำงาน

6

2

เครื่องตัวใน

เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น/อุณหภูมิห้อง

ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น/อุณหภูมิห้อง

-

7

2

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน

1. ต่อคอนเน็คเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ใหม่
2. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์
3. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซํ้าๆ กัน

8

3

เครื่องตัวใน

มอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน

ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน

-

9

3

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันอุณหภูมิด้านจ่ายสูงเกิน

1. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น
2. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

10

4

เครื่องตัวใน

ระบบควบคุมการทำงานเครื่องในบ้าน

เปลี่ยนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้าน

-

11

4

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินสำหรับเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิของครีบ/เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิของแผ่นวงจร

1. ตรวจสอบรอบๆ เครื่องนอกบ้าน
2. ตรวจสอบทางเดินอากาศของเครื่องนอกบ้าน
3. ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมของเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

12

4

เครื่องตัวนอก

ความถี่ลดลงจากระบบป้องกันอุณหภูมิด้านจ่าย

1. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น
2. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV
3. ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์สำหรับเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านทำงาน

13

5

เครื่องตัวใน

ระบบไฟฟ้าของเครื่องนอกบ้าน

1. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์
2. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด

-

14

5

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันแรงดันสูง

1. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น
2. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

15

5

เครื่องตัวนอก

การป้องกันเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิด้านนอก

ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านทำงาน

16

6

เครื่องตัวใน

เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน

ตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้าน

-

17

6

เครื่องตัวนอก

การสื่อสารของเครื่องในบ้าน/นอกบ้าน รับสัญญาณผิดพลาด

ตรวจสอบการต่อสายไฟผิดและความผิดพลาดในสัญญาณแบบอนุกรม

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน

18

7

เครื่องตัวใน

ระบบควบคุมเครื่องนอกบ้าน

เปลี่ยนแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์หรือแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องนอกบ้าน

-

19

7

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกันอุณหภูมิด้านจ่ายต่ำ

1. ตรวจสอบขดลวดและวาล์วของ LEV
2. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นและปริมาณสารทำความเย็น

เครื่องนอกบ้านทำงาน

20

8

เครื่องตัวนอก

อาการผิดปกติของคอมเพรสเซอร์
ซิงโครนัส

1. ต่อคอนเน็คเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ใหม่
2. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

21

8

เครื่องตัวนอก

ระบบป้องกัน PAM

PAM: พัลส์แอมพลิจูดมอดูเลชั่น

เครื่องไม่ได้ทำงานบกพร่อง ระบบป้องกัน PAM จะทำงานในกรณีต่อไปนี้
1. กำลังแรงดันไฟฟ้าตกลงฉับพลัน (ความบกพร่องของการจ่ายกำลังช่วงเวลานั้น)
2. เมื่อแหล่งจ่ายไฟมีแรงดันไฟฟ้าสูง

เครื่องนอกบ้านทำงาน

22 8 เครื่องตัวนอก วงจรตรวจจับ Zero Cross
(เฉพาะรุ่น MUY-**24/30)

เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้
1. กำลังแรงดันไฟฟ้าตกลงฉับพลัน (ความบกพร่องของการจ่ายกำลังช่วงเวลานั้น)
2. ค่าบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

เครื่องนอกบ้านทำงาน
23 9 เครื่องตัวนอก โหมดตรวจสอบอินเวอร์เตอร์

1. ตรวจสอบดูว่าต่อคอนเน็คเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ ถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์

เครื่องนอกบ้านทำงาน

24 10 เครื่องตัวนอก มอเตอร์พัดลมของเครื่องนอกบ้าน 1. ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมของเครื่องนอกบ้าน
2. ตรวจสอบแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน

25 11 เครื่องตัวนอก วาล์วหยุด/วาล์วปิด

ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน
26 12 เครื่องตัวนอก

ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสของคอมเพรสเซอร์

ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน
27 13 เครื่องตัวนอก ค่าแรงดันไฟฟ้า DC

1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
2. ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์/คอมเพรสเซอร์

เครื่องนอกบ้านหยุดทำงานและเริ่มเดินเครื่องใหม่ในอีก 3 นาทีซ้ำๆกัน
28 14 เครื่องตัวใน อาการผิดปกติอื่น

1. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด
2. ตรวจสอบวาล์ว 4 ทิศทาง
3. ยืนยันอาการผิดปกติ ในรายละเอียดการใช้ฟังก์ชันเรียกดูโหมดข้อขัดข้องสำหรับเครื่องนอกบ้าน

-
29 14 เครื่องตัวนอก เครื่องนอกบ้าน (อาการผิดปกติอื่น)

ดูรายละเอียดฟังก์ชันเรียกดูโหมดข้อขัดข้องของ เครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน
30 16 เครื่องตัวนอก วาล์วสี่ทาง/อุณหภูมิของท่อก๊าซ

เปลี่ยนแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน เฉพาะรุ่น MSY
31 17 เครื่องตัวนอก ระบบท่อนํ้ายาทำความเย็นของเครื่องนอกบ้านผิดปกติ

1. ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซที่จุดเชื่อมต่อท่อนํ้ายา เป็นต้น
2. ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด
3. ตรวจสอบวงจรทำความเย็นของเครื่องนอกบ้าน

เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน เฉพาะรุ่น MSY